CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – Bến Lức được thành lập ngày 04/08/2008 với 11 Cổ đông sáng lập đầy năng lực về tài chính cũng như kinh nghiệm về quản lý hạ tầng, bao gồm:
- 05 Cổ đông Tổ chức
- 06 Cổ đông Cá nhân
Đến năm 2011, Công ty có tổng vốn cổ phần là 120 tỷ đồng.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
VĂN HÓA CÔNG TY

1

Không ngừng xây dựng hình ảnh và duy trì truyền thống của Công ty

2

Xây dựng giá trị văn hóa Công ty bằng nỗ lực nội tại

3

Kiên định tôn chỉ hoạt động