CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ VÀ XÂY DỰNG

KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC – BẾN LỨC

Cơ cấu tổ chức