LỢI THẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 có quy mô 561.5 ha:
         - Giai đoạn 1 là 259.8ha trong đó diện tích đất xây dựng Khu công nghiệp là 225.985 ha và đất xây dựng khu tái định cư và nhà công nhân là 33.815ha.
         - Giai đoạn 2 là 301.7 ha.