LỢI THẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 có quy mô 561,5 ha:
- Giai đoạn 1 là 259,8 ha trong đó diện tích đất xây dựng KCN là 225,985 ha và đất xây dựng khu tái định cư và nhà công nhân là 33,815 ha.
- Giai đoạn 2 là 301,7 ha.