LỢI THẾ KHU CÔNG NGHIỆP

Cơ sở pháp lý


Hiện tại toàn bộ KCN Vĩnh Lộc 2 đã hoàn thành công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, đã được Nhà nước giao đất và cấp CNQSDĐ cho toàn bộ dự án.

Chủ đầu tư đã nộp cho Nhà nước toàn bộ tiền thuế sử dụng đất 1 lần cho 50 năm thuê đất và sẵn sàng tách, chuyển giấy CNQSDĐ cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư thanh toán 100% tiền thuê đất.